เฉินติ่มซำ

สุดยอดของอร่อยเยาวราช

 ถือกำเนิดจากคุณแม่โซวคิ้ม ซึ่งอพยพมาจาก

ประเทศจีนโดยได้มาตั้งรกรากทำธุรกิจขายอาหาร

และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจีน ในย่าน

เยาวราช ด้วยใจรักในการประกอบอาหาร ประกอบ

กับมีสูตรลับของตระกูลเฉินที่ตกทอดกันมา

จากรุ่นสู่รุ่น

 

 คุณแม่โซวคิ้ม จึงได้ผลิตติ่มซำที่มีการคัดสรร

วัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ มีความสดใหม่ และใส่ใจ

ในเรื่องความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เฉินติ่มซำ จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

อย่างรวดเร็วใน เวลาต่อมา ทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติ ต่างยกให้เป็น...

สุดยอดของอร่อยจากเยาวราช