เมื่อได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

ทำให้ต้องมีการขยายกำลังการผลิตอย่างมาก ใน

ปัจจุบันเฉินติ่มซำมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน

GMP GMP codex และ Haccp มีการใช้เครื่องจักร

ในการผลิตติ่มซำที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน

โดยตั้งอยู่ในเขต จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบกุ้งที่ดีที่สุดของประเทศ

ก้าวไกลด้วยโรงงานมาตรฐาน

เพื่อรองรับตลาด AEC

     เฉินติ่มซำยังคงความอร่อยตามสูตรเดิม

และราคาท่ี่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค ด้วยความ

มุ่งมั่นที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าในราคายุติธรรม

และในปัจจุบันเฉินติ่มซำก็พร้อมที่จะขยาย

ตลาดไปยังเพื่อนบ้านประเทศอาเซี่ยนและ

ทั่วโลกด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า

เฉินติ่มซำ คือ

สุดยอดของอร่อยจากเยาวราช